Ohita navigaatio

Tiivistelmä hallituksen kokouksesta 8.5.2023

Kevään viimeiseen kokoukseen kokoonnuttiin Juvalle Kuninkaankartanoon. Järjestäytymisasioiden jälkeen kuultiin lyhyesti Mikko Siitosen terveiset Kopo-toimikunnasta. Mikko tiedottaa hallitusta käsitellyistä aiheista sähköpostilla. Valtuutetut eivät olleet kokouksessa. Heidän kuulumisiaan saamme seuraavalla kerralla.

Alueasiantuntija Merja Kankaanpää kertoi tammikuussa järjestetyn vaalitilaisuuden ja puheenjohtaja Murron vierailun kustannusten lopullisen tilanteen. OAJ korvaa osan kustannuksista ja alueyhdistyksen oasuudeksi jää noin 2000 €. Merja kertoi myös kuulumisia neuvottelurintamalta.

Määräaikaisten päätoimisten opettajille on aina mahdollista maksaa palkkaa myös kesäloman ajalta. Tämä olisi monessa kunnassa yksi mahdollisuus houkutella päteviä opettajia. Sopimusteitse OAJ on saanut parannettua määräaikaisten opettajien (OVTES) saamaa korvausta 1.8.2023 alkaen, kun lomapäiväkorvaus koko lukuvuoden työajan palveluksessa olleelle määräaikaiselle päätoimiselle opettajalle ousee kahden päivän palkasta 2,8 päivän palkkaan jo-kaista lomanmääräytymiskuukautta kohden. Lomapäiväkorvauksen määrä nousee siis 20 päivästä 28 päivään, jos opettaja työskentelee koko lukuvuoden työkauden työajan.

Lisäksi OAJ hyväksyi sen, että pidemmissä virkavapauksissa opettajan on työskenneltävä ennen tai jälkeen lyhytaikaisen keskeytyksen 15 työpäivää (ma-pe) eli kolme kalenteriviikkoa saadakseen keskeytysajalta palkkaa, kun aiemmin on riittänyt esimerkiksi se, että on tullut yhdeksi päiväksi töihin ennen keskeytystä.

Ammatillisten alojen Avaintes ja Avainotes sopimusaloilla päästiin 3.4.2024 sopuun tämän vuoden kehittämiserän jakamisesta. Aiemmin sovittujen korotusten lisäksi maksetaan 500 euron suuruinen kertapalkkio elokuussa 2023. Viime keväänä on sovittu 1,2 prosentin kehittämiserän jakamisesti 1.6.2023 alkaen.

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla on neuvoteltu toisen vuoden sopimuskorotuksista tammikuun lopusta lähtien. Korotusneuvottelujen takarajana on ollut 31.3. Koska sopua ei nyt syntynyt, sopimus irtisanottiin. Työrauha on kuitenkin voimassa 30.4. saakka. Sopimuksen irtisanominen koskee myös joitain OAJ:n jäseniä, jotka työskentelevät yksityisissä päiväkodeissa.

Mielenkiinnolla seurataan hallitusneuvotteluja sekä sitä, että miten koulutusta koskevat asiat nousevat hallitusohjelmaan. Toivoaksemme puolueet pitävät kiinni koulutuslupauksistaan.

Lopuksi alueasiantuntija esitteli hallitukselle suunnitelmaa yhteistyökalenterin erilaisista malleista. Sähköinen Plandisc voisi olla toimiva vaihtoehto. Hallitus kävi keskustelua asiasta ja valtuutti työvaliokuntaa sekä tiedotusjaoston tarkastelemaan vaihtoehtoja ja tuomaan esityksen hallitukselle.

Taloudenhoitaja Nina Jussi-Pekka kertoi kevään palkkiomaksujen aikataulusta ja ohjeisti vielä matkalaskujen tekemisestä.

Edunvalvontajaoston puheenvuorossa Piia Hartikainen kertoi 3.4.2023 pidetyn kokouksen kuulumisia. Pääpaino kokouksessa oli vuoden 2023 toiminnan suunnittelussa. Etelä-Savon opetusalan yhteistyökalenterissa on marraskuun teemana ollut työturvallisuus ja syksyn 2023 marraskuulle päätettiin teemaksi valita väkivaltatilanteet. Teema koettiin ajankohtaiseksi ja siihen liittyen nostettiin esiin useita asioita kuten mm. kriisitilanteen jälkikäsittely, huumeiden käyttö näyttää lisääntyvän Etelä-Savon alueella, koululaisten keskinen väkivalta, väkivaltainen lapsi, kiihtynyt huoltaja ja uhka- ja vaaratilanteet opiskelijoiden kesken tai opiskelijan ja opettajan välillä. Päätettiin suunnitella ja järjestää teemasta moniosainen koulutussarja vähän eri teemoilla etäluentoina koko jäsenistölle:

Lisäksi päätettiin järjestää 24.8.2023 luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille yhteinen tilaisuus ajankohtaisten asioiden keskustelulle, tutustumiselle ja verkostoitumiselle.

Päätettiin kutsua kaikki pääluottamusmiehet (laajennettu edunvalvontajaosto) kes-kustelemaan ajankohtaisista asioista 11.5.2023 klo 17.30 (Teams).

Alueyhdistys on kutsunut Etelä-Savon kansanedustajia tapaamiseen Mikkelin toimistolle 5.6.2023. Jo neljä kansanedustajaa on ilmoittautunut. Jorma ja Merja isännöivät/emännöivät tapaamisen. Hallitusjäseniltä pyydetään ideoita tapaamisessa esille nostettaviksi teemoiksi.

Teija Mustaparta kertoi koulutusjaoston kuulumiset. Palautteet kevään koulutuksista ovat olleet hyviä. Syksyn ja vuoden 2024 toimintaa suunnitellaan jo.

OAJ Etelä-Savo vuoden 2024 suunnitelmaa

 • Hyvinvointijohtaminen 8.-9.3.2024 Järvisydän, kouluttajat Niku Tuomisto ja Jaana Hautala.
 • KOPE -koulutus Järvisydän, kouluttajana Jaana Hautala -tavoitteena työssä jaksa-minen ja voimaantuminen.
 • Etäkoulutuksia Opettajan vastuut ja velvollisuudet sekä Eläkeilta.

D-alueen kanssa yhteisiä koulutuksia syksy 2023:

 • Työhyvinvointi ja työn rajaaminen -etäkoulutus 5.9.2023, kouluttajana työpsykologi Anna Lohman
 • Paikallisyhdistys -koulutus la 30.9.2023 (2 -3 henk./ yhdistys), kouluttajana Pauliina Viitamies ja paikka Muisti Mikkeli.
 • Yhteysopettaja -koulutus ja risteily 3.-4.11.2023

D-alueen kanssa yhteisiä v. 2024

 • Tekijänoikeus -etäkoulutus tammikuu 2024
 • D-aluetapaaminen 3.-4.5.2024
 • Yhdistysten edustajien koulutus 27.-28.9.2024

Mikko Siitonen kertoi Tiedotusjaoston kokoontuvan vielä 10.5.2023.

Alueyhdistyksen ensimmäisessä kokouksessa tammikuussa ei yhdistykselle löydetty sihteeriä. Kevätkaudella tehtävä päätettiin jakaa Ninan ja Teijan kesken. Käytiin keskustelua sihteerin löytämiseksi syyskaudelle. Ehdokasta ei nyt löytynyt ja asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.

Alueasiantuntijan tehtävään kaudelle 1.8.2023-31.7.2026 tuli yksi hakemus, jonka jätti Merja Kankaanpää. Kokous päätti esittää OAJ:n hallitukselle Merjan valintaa Etelä-Savon alueyhdistyksen alueasiamieheksi. OAJ:n hallitus hyväksyy esityksen kokouksessaan.

Toiminnantarkastajien lausunto ei ehtinyt hallituksen käsittelyyn ennen kevätkokousta. Käytiin läpi toiminnantarkastajien hallintoa koskeva lausunto. Toiminta on yhdistyksen tavoitteiden mukaista. Lausunnossa toiminnantarkastajat kiinnittivät huomiota toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen rakenteellisiin eroihin, mikä vaikeuttaa vertailua. Tähän asiaan kiinnitetään jatkossa huomiota.

Ammattialakohtaisissa liittojen kuulumisissa Nina Jussi-Pekka kertoi VOL-valtuuston kuulumisia. Myös Otavian opettajien kohdata Mikkelissä on saatu paikallisneuvottelut päätökseen ja sopimus tehtyä.

Joku Roti 2.0 kampanja on tulossa lukuvuodella 2023–2024. Kampanja tukee OAJ:n toimintasuunnitelman 2023 toteutumista, johon on kirjattu tulostavoitteeksi ”Jäsenet seuraavat työaikaansa parantaakseen työtehtävien hallintaa ja sopimuksenmukaisessa työajassa pysymistä.” Yhdistykset päättävät itsenäisesti millä tavoin kampanja huomioidaan toiminnassa. Tulossa on materiaalia ja jakotuotteita.

OAJ täyttää tänä vuonna 50-vuotta. Teema on ”OAJ 50 vuotta YHDESSÄ”. Syksyn aikana on tulossa useita erilaisia tapahtumia kuten jäsenkonsertti La 14.10.2023 Kuopion Musiikkikeskuksessa. Esiintyjänä Kaija Koo. Lisäksi jäsenhankinta- ja jäsenetukampanja ym. 50 v. teema on esillä myös vuoden 2024 Educassa. Alueyhdistys järjestää jäsenille konserttimatkan Kuopion konserttiin kahdella linja-autolla. Asiasta tiedotetaan yhdistyksiä.

D-alueen tapaaminen oli Tirvassa 5.-6.5.2023. Tilaisuudessa käytiin läpi tulevan OAJ:n kevätvaltuuston kokousasiat ja D-alueen yhteistoimintaa. Käytiin keskustelua myös tulevan hallituksen suunnitelmista kasvatuksen ja koulutuksen osalta.

Tulevan lukuvuoden ja vuoden 2024 toiminnan suunnittelu on menossa. Työvaliokunta on alustavasti valmistellut toimintaa. Hallitukselle tehdyn kyselyn perus-teella nousivat esiin mm. seuraavat teemat:

 • Työhyvinvointi ja työssäjaksaminen
 • Eri ammattiryhmien asiat ja kohtaaminen
 • Alueyhdistyksen työn näkyväksi tekeminen
 • Haastavat asiakkaat
 • Luovuus ja hyvinvointi

Toiminnan suunnittelu perustuu yhteistyökalenterin pohjalle. Suunnitelman pohjana on kuukausittaiset teemat ja siellä jo sovitut tapahtumat sekä koulutukset. Työvaliokunta työstää kalenteria kokouksessaan 16.5.2023.

Näin saatiin hallituksen osalta kevät pakettiin. Kiitos kaikille osallistujille. Työ jatkuu syksyllä.

Jorma Flinkman
Puheenjohtaja
OAJ Etelä-Savo

 

Tapahtumat

Tapahtuma | 5.3.2024

Hallituksen kokous

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 16 000